شرایط ترم تابستانی۹۹-۹۸

براساس صورتجلسه ۵۲۴ شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری؛ برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از تحصیل ایشان، با شرایط زیر و بصورت مجازی به تصویب رسید و مقرر شد تمامی دانشکده ها در این چهارچوب همکاری لازم را با معاونت آموزشی دانشگاه به عمل آورند.

متقاضیان جهت مشاهده اطلاعیه ترم تابستانی بر روی سایت معاونت آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.