شرکت داده پرداز سندباد از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانش بنیان شد.
شرکت داده پرداز سندباد از شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه که با راهبری دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق راه اندازی شده است موفق به کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شد. این شرکت با ایده محوری طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی تحلیل سیستم های قدرت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مرکز رشد دانشگاه پذیرش شده است. سامانه طراحی شده در این شرکت با طی نمودن مراحل بلوغ فناوری (TRL) از سطوح پایین فناوری مشتمل بر توسعه مبانی تئوری با توسعه تئوری گراف شبکه های درخت در کاربردهای شبکه توزیع و چاپ چندین مقاله علمی و پژوهشی در این زمینه، تا کاربردی نمودن الگوریتمهای طراحی شده طی ۳ پروژه تحقیقاتی با شرکت‌های توزیع برق در سطوح میانی بلوغ فناوری، هم اکنون تبدیل به فناوری با قابلیت تجاری سازی در سطوح بالای فناوری شده است.
جنبه های نوآوری این محصول عبارت است از:
۱- ارائه تحلیل‌های تخصصی شبکه توزیع مبتنی بر اطلاعات اکتساب شده از سامانه gis شرکت توزیع
۲- ارائه تحلیل‌های مبرم همچون تشخیص انواع خرابی‌های جزیره و یا حلقه در شبکه توزیع مبتنی بر تئوری گراف
۳- جایابی مکان بهینه تجهیزات در شبکه با سرعت بالا
۴- طراحی سامانه مبتنی بر وب جهت سهولت کاربری کارشناسان در شهرستان‌ها