نشست دکتر محمد علی زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه با معاونین، روسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران اجرایی دانشگاه در راستای تحقق و ارتقای سیاست ها و اهداف دانشگاه و به منظور تبادل  نظر و ارائه راهکارها و پیشنهادات برگزار شد.