ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه با حضور اکثر اعضا پنجشنبه ۱۶مهر برگزار و پیرامون موضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پس از اتخاذ تصمیمات مقتضی، اعضای حاضر در جلسه به بازدید از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه پرداخته و با کاشت نهال در طرح یادگار سبز مشارکت کردند.