ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها بهمن ماه با مدیریت اجرایی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود، گفتگویی با دکترعلی اکبر عارفی جمال عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیرعلمی همایش  داشته ایم  که در ادامه از نظر خواهید گذراند.

 
*اهداف اصلی برگزاری ” ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها”  چیست؟
ﻫﺪف اصلی همایش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدان و دانشجویان ﻣﺤﻘﻖ در حوزه آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎرﻣﻮﻧﻴـﻚ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈر ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ و همچنین بر آنیم که این سمینارﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ گردد.
 
*ضرورت برگزاری چنین همایشی راچگونه تبیین می کنید؟
با توجه به محورهای همایش که جنبه های تئوری و عملی آنالیز هارمونیک را در بر می گیرد برگزاری این همایش می تواند به حل مسائلی در حوزه فیزیک و مهندسی کمک شایانی نماید و موجب بالندگی ﻫﺮﭼـﻪﺑﻴﺸـﺘﺮ رﻳﺎﺿـﻴﺎت در ﺳـﺎﻳه ﻛﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ نخبگان را فراهم سازد.
 
*دستاوردهای مورد انتظار خود را ازبرگزاری این همایش بیان نمایید؟
– اطلاع محققین از آخرین پیشرفت های آنالیز هارمونیک کشور
– تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی
– با توجه به ارایه سخنرانی های عمومی ویژه دبیران محترم آموزش پرورش شهرستان و کارگاه آموزشی توسط محققین برجسته کشور، برگزاری این همایش موجب دانش افزایی شرکت کنندگان خواهد شد.
 
*محورهای ارسال مقالات را تشریح کنید:
تمام جنبه‌های نظری و کاربردی آنالیز هارمونیک و مباحث مرتبط در سایر علوم هدف هیات موسس این سمینار است که طیف وسیعی از علوم از جمله علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی را پوشش می‌دهد. طبعاً در هر سال برگزاری سمینار بر روی برخی محورها متمرکز است.
تمرکز ششمین سمینار روی محورهای زیر است:
  آنالیز هارمونیک مجرد
 آنالیز هارمونیک کاربردی
 فضاهای عملگری
گروه‌های لی و نظریۀ نمایش
نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
در حالت کلی، در بخش نظری می‌توان به محورهای زیر اشاره نمود:

• نظریۀ احتمال
• نظریۀ ارگودیک
• نظریۀ اندازه و انتگرال
• نظریۀ تقریب
• نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
• آنالیز فوریه
• آنالیز هارمونیک کلاسیک
• ساختارهای جبری توپولوژیک
• فضاهای توابع خاص
• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نیم گروه‌های توپولوژیک

 
 و در بخش کاربردی می‌توان محورهای زیر را بر شمرد:

  • فیزیک ریاضی
  • مخابرات بی‌سیم
  • آنالیز هارمونیک عددی
  • آنالیز هارمونیک گسسته
  • آنالیز هارمونیک محاسباتی

 
 
*مخاطبان این همایش چه گروه یاگروههایی هستند؟
دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه در حوزه ریاضی محض گرایش آنالیز. 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی فیزیک و مهندسی
دبیران آموزش و پرورش
 
*با توجه به پایان مهلت ارسال مقالات چندمقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است؟
۷۴ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
 
* از برنامه های جنبی که قرار است در حاشیه این همایش برگزار شود هم برای ما بگویید؟
قرار است میز گردی پیرامون چالش های نوپدید در نگارش مقالات پژوهشی ریاضی در حاشیه همایش برگزار شود.
 
*دراین همایش کدام ارگانها وسازمانهایی مشارکت دارند؟
انجمن ریاضی ایران در این همایش با دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری مشارکت دارند.