ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.
محورهای همایش:

  آنالیز هارمونیک مجرد

   آنالیز هارمونیک کاربردی

   فضاهای عملگری

  نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها

  گروههای لی و نظریۀ نمایش 

سایت همایش