ششمین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با عنوان “بررسی سیستم های حمل و نقل درون شهری و تاثیر ان بر طراحی فضاهای شهری”در روز سه شنبه ۱۶ اذر ماه برگزار شد.
۱q ۱w ۹۸۷۶۵ ۳r ۲a