شعار های هفته خوابگاه های دانشجویی

شنبه          ۲۶/۰۲/۹۴            خوابگاه ، زندگی جمعی ، مشارکت و مدیریت دانشجو

* خوابگاه ، آوردگاهی است که در آن توانایی و مهارت شما در مسائل مختلف از قبیل توان زندگی مستقل و جدا از خانواده، برقراری ارتباط با افراد و قبول مسئولیت هر چه بیشتر و مدیریت زندگی خودتان به بوته ی آزمایش گذاشته می شود .
* همزیستی در یک فضای مشترک نیازمند مسئولیت پذیری و شناختن حقوق خود و دیگران است .
 

یک شنبه     ۲۷/۰۲/۹۴     خوابگاه ، خانواده ، مسئولین و تعامل سازنده

* با دیگران تعامل داشته باشید، هر گاه تجارب زندگی خود را در محدوده شخصی خودتان حبس کنید، باریک و محدود باقی می مانید. بهتر است با کسانی  که می توانید به آنها اعتماد کنید، رابطه دوستانه و صمیمی برقرار کنید .
* با آرام کردن فضا می توانید فضایی برای حل تعارضات ایجاد کنید .
 

دو شنبه      ۲۸/۰۲/۹۴       خوابگاه ، ورزش ، تندرستی ، امید و نشاط

* حضرت علی ( ع ) : تندرستی گواراترین لذت هاست .
* امام خمینی ( ره ) : ورزش و تندرستی جزء عملی تعلیم و تربیت است .
 

سه شنبه      ۲۹/۰۲/۹۴      خوابگاه ، تحصیل و فرهنگ آموزش و پژوهش

  • شهید مطهری ( ره ) : علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان ، عشق و امید و گرمی . علم ، ابزار می سازد و ایمان مقصد . علم سرعت می دهد و ایمان ، جهت . ایمان ، توانستن و ایمان خوب خواستن . علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد .

 

چهارشنبه      ۳۰/۰۲/۹۴     خوابگاه ، مشاوره و سلامت

* امام علی ( ع ) : بهترین کسی که با او مشورت کنی ، کسی است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و دوراندیشی باشد .
* امام صادق ( ع ) : در کارهای خود با کسی مشورت کن که در او پنج خصلت باشد : عقل و بردباری ، آزمودگی و خیرخواهی و پرهیزکاری .
 

پنج شنبه       ۳۱/۰۲/۹۴         تغذیه سالم ، بهداشت و ایمنی

* امام موسی کاظم ( ع ) : اگر مردم در طعام خوردن میانه رو باشند ، همیشه بدنشان سالم می ماند .
* خواب کافی، تغذیه مناسب و ورزش، سیستم ایمنی بدن را در وضعیت مطلوبی نگه می دارد .
 

جمعه       ۰۱/۰۳/۹۴     خوابگاه سازی ، ارزش معنوی ، حمایت مردمی و وقف

* کسانی که عمل صالح انجام می دهند، در آینده مهرشان در دلها می نشیند.
* امام علی ( ع ) : صدقه و وقف دو ذخیره اند، آنها را برای روز خودشان ” قیامت ” وا نهید .