شعار هفته پژوهش سال ۹۴ از سوی وزارت علوم اعلام شد: «پژوهش، فناوری، عزم ملی و رویکرد جهانی»
شعار هفته پژوهش امسال از سوی وزارت علوم، «پژوهش، فناوری، عزم ملی و رویکرد جهانی» اعلام شده و عناوین این هفته به شرح زیر است:
*****
۲۲ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و مدرسه»
۲۳ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و صنعت»
۲۴ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین»
۲۵ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و حامیان پژوهشی»
۲۶ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی»
۲۷ آذرماه با عنوان «پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه»