شعار کلی هفته خوابگاه ها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد:

سرای مطلوب دانشجویی؛ عرصه مسئولیت پذیری و مشارکت جویی

نامگذاری روزهای هفته خوابگاه ها:

ردیف

ایام هفته تاریخ

نام روز

۱ چهارشنبه ۹۶/۳/۳

سرای مطلوب دانشجویی، ایثار خیرین امروز، رفاه نسل فردا

۲

پنج شنبه ۹۶/۳/۴ سرای مطلوب دانشجویی، تغذیه سالم

۳

جمعه ۹۶/۳/۵

سرای مطلوب دانشجویی، ورزش همگانی، نشاط و تندرستی

۴ شنبه ۹۶/۳/۶

سرای مطلوب دانشجویی، مهارتهای زندگی، سلامت جسم و روان

۵ یک شنبه ۹۶/۳/۷

سرای مطلوب دانشجویی، غنی سازی اوقات فراغت

۶

دوشنبه ۹۶/۳/۸ سرای مطلوب دانشجویی، فرهنگ تولید و اشتغال
۷ سه شنبه ۹۶/۳/۹

سرای مطلوب دانشجویی، وحدت آفرینی اقوام ایرانی، انسجام ملی