شهریه نیمسال تابستانی دانشگاه حکیم(شبانه و روزانه)

 

شهریه نیمسال تابستان دانشجویان” شبانه” حکیم سبزواری

 شهریه ثابت: نصف

شهریه متغیر: مشابه نیم سالهای قبل

 شهریه نیمسال تابستان دانشجویان” روزانه” حکیم سبزواری

(مبالغ به ریال)

گروه آموزشی

شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد درسی (غیر حضوری)

عمومی

پایه اصلی و تخصصی(نظری) عملی، آزمایشگاهی

شهریه هر واحد پروژه

علوم انسانی

۵۰۰/ ۶۸۷

۰۰۰/ ۱۲۵

۵۰۰/ ۱۸۷ ۰۰۰/ ۲۲۵ ۰۰۰/ ۱۵۰

۰۰۰/ ۷۵۰

سایر گروههای آموزشی ۲۵۰/ ۷۸۱ ۰۰۰/ ۱۲۵ ۲۵۰/ ۲۰۶ ۰۰۰/ ۲۵۰ ۵۰۰/ ۱۸۷

۰۰۰/ ۷۵۰

 

شهریه نیمسال تابستان دانشجویان” مهمان” از سایر دانشگاه های دیگر

(مبالغ به ریال)

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغییر هر واحد درسی (غیر حضوری)

عمومی پایه اصلی و تخصصی(نظری) شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی

شهریه هر واحد پروژه

علوم انسانی

۵۰۰/ ۶۸۷ ۰۰۰/ ۱۲۵ ۵۰۰/ ۱۸۷ ۰۰۰/ ۲۲۵ ۰۰۰/ ۱۵۰

۰۰۰/ ۷۵۰

سایر گروههای آموزشی ۲۵۰/ ۷۸۱ ۰۰۰/ ۱۲۵ ۲۵۰/ ۲۰۶ ۰۰۰/ ۲۵۰ ۵۰۰/ ۱۸۷

۰۰۰/ ۷۵۰

 

                                                   شهریه دروس حضوری برای کلیه دانشجویان                               (مبالغ به ریال)

عمومی

پایه اصلی و تخصصی(نظری)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی

۰۰۰/ ۲۰۰

۰۰۰/ ۲۵۰ ۰۰۰/ ۳۵۰

۰۰۰/ ۴۵۰

 
“توجه  توجه”: کلیه دانشجویانی که بنا به هر دلیلی از ترم تابستان انصراف دهند،  شهریه پرداخت شده،  باز گردانده نخواهد شد، بنابراین در صورت اطمینان از انتخاب واحد خود،  اقدام به پرداخت شهریه نمایید.