به استحضار می رساند اطلاعیه های شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پردیس و مجازی و دکتری پردیس سال ۹۵ به شرح زیر می باشد:
جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و مجازی کلیک فرمایید.
جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان کارشناسیی ارشد پردیس کلیک فرمایید.
جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان دکتری پردیس کلیک فرمایید.