شورای دانشگاه حکیم سبزواری یکشنبه شب با حضور  تمامی  اعضاء برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در ابتدای این  جلسه مسول محترم نهاد مقام معظم رهبری ضمن ارایه نقاط اخلاقی از حضور پرشور مردم در حماسه ٢٢ بهمن تشکر کردند.
در ادامه معاون آموزشی دانشگاه گزارشی از وضعیت آموزشی دانشکده های مختلف ارائه نمود و سپس نظرات مختلف در خصوص این گزارش ارائه شد.
ایجاد تعدادی رشته در مقطع کارشناسی ارشد تصویب و مقرر شد معاون آموزشی دانشگاه پی گیری های لازم را از طریق وزارت متبوع انجام دهد.
سپس مدیر مالی دانشگاه گزارشی از وضعیت استقلال مالی مراکز هزینه ارایه نمودند و فرآیندهای گردش کار استقلال مالی تشریح شد که نظرات مختلف در این خصوص ارایه شد و در انتها از حوزه اداری و مالی دانشگاه در خصوص پیاده سازی حسابداری تعهدی و استقلال مراکز هزینه  دانشگاه قدردانی گردید.