جلسه شورای سیاستگذاری بهداشت روان مرکر مشاوره با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزارشد.

دراین جلسه ضمن تاکید برضرورت تشکیل شورای مذکور جهت ارتقا سلامت روان دانشجویان، گزارشی از فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه ارائه، سپس طرحهای پیشنهادی مرکز مشاوره و نیز برخی از موانع و مشکلات موردبحث و بررسی قرار گرفت.

طرحهای پیشنهادی مرکز مشاوره در این جلسه در خصوص راه اندازی دفتر ارتباط با خانواده، طرح ارتقا تحصیلی و گسترش شعبات مرکز مشاور در دانشکده ها و خوابگاه ها بود.

Source: خبر