پیرو اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در دانشگاه ها، کلیه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ضدعفونی و پاکسازی شد.