طی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر گردید: درج روز سربداران در تقویم ملی

رئیس دانشگاه و فرماندار سبزوار به عنوان نمایندگانی از شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی شرکت کردند.

طی این جلسه پس از توضیحات مهندس برادران، دکتر حدادنیا در رابطه با روند اجرایی کنگره بین المللی سربداران صحبت کرد و با رایزنی های به عمل آمده روزی به عنوان ‘سربداران’ در سالنامه رسمی کشور در شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی به تصویب رسید.

در ادامه نیز مقرر گردید به منظور عمومیت بخشیدن و فرهنگ سازی قیام سربداران، زنگ سربداران علاوه بر مدارس شهرستان سبزوار، در تمامی مدارس استان همزمان با کنگره بین المللی سربداران نواخته شود.