با حکم  دکتر محمد خلج امیرحسینی، رئیس مرکز جذب هیات علمی وزرات علوم، دکتر محمد علی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان “رئیس هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی استان خراسان رضوی” منصوب شد.