دانشگاه حکیم سبزواری عضو کارگروه ملی همکاری های بین المللی ایران و فرانسه به مرکزیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد.

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه حکیم سبزواری در حالی به عنوان عضو کارگروه ملی همکاری های بین المللی  ایران و فرانسه معرفی شد که پیشتر نیز به عضویت کارگروه های ملی همکاری های ایران و ایتالیا و ایران و هند درآمده بود.

گفتنی است کارگروه‌های هماهنگی و پیگیری بین المللی، در راستای سیاست مرکز همکاری‌های علمی بین المللی برای ساماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی و اجرای برنامه‌ها، پی‌گیری و هم‌افزایی توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیاتی در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و خوشه‌ای، طرح تشکیل کارگروه‌های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری‌های علمی بین المللی قرار گرفت.