دانشگاه حکیم سبزواری عضو کارگروه ملی همکاری های بین المللی ایران و روسیه شد.

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه حکیم سبزواری در حالی به عنوان عضو کارگروه ملی همکاری های بین المللی  ایران و روسیه معرفی شد که پیشتر نیز به عضویت کارگروه های ملی همکاری های علمی بین المللی ایتالیا، فرانسه، چین و هند درآمده بود.

گفتنی است  مرکزیت کارگروه ملی همکاری های بین المللی ایران و روسیه بر عهده دانشگاه شهید بهشتی است.