دکتر میلاد جعفرپور، استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان «مستعد برتر ادبی سال و برگزیدۀ جایزۀ ادبی قیصر» معرّفی شد. بنیاد ملّی نخبگان با هدف ارتقاء فعالیت‌های نخبگانی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و تجلیل از بزرگان ادب فارسی، تسهیلات ویژه‌ای را به برگزیدگان ادبی کشور در دو رده «مستعد برتر ادبی / جایزۀ ادبی قیصر (زیر ۴۰ سال)» و «سرآمد ادبی / جایزۀ ادبی بیهقی (بالای ۴۰ سال)» اعطا می‌نماید.

User Comments

    در سال ۱۴۰۰، پروندۀ آموزشی و پژوهشی پژوهشگرانی که بیشترین امتیاز اولیّه را کسب کرده‌ و از حُسن شهرت ادبی برخوردار بودند، دردو ردۀ «مستعد برتر ادبی» و «سرآمد ادبی» توسّط متخصّصان ادبی فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی و شورای شناسایی، ارزیابی شد که دراین سال، این استادیار جوان گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، برگزیدة ردۀ «مستعد برتر ادبی»شد.

گفتنی است آخرین کتاب دکتر میلادجعفر پور، با عنوان حماسۀ مسیّب‌نامه (۳ جلدی) که بزرگترین حماسۀ عاشورایی شناخته‌شده در جهان اسلام محسوب می‌شود، در سال ۱۳۹۸ توسّط بنیاد موقوفات افشار و نشر سخن منتشر شده و تا کنون موفّق به کسب عنوان برگزیده، شایستۀ تقدیر و نامزدی در سه جایزۀ ملّی شده است:

  1. اثر شایستۀ تقدیر سی‌وهشتمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۹
  2. برگزیدۀ هجدهمین دورۀ جایزۀ قلم زرّین (بخش نقد و پژوهش ادبی) – ۱۳۹۹
  3. برگزیدۀ جایزۀ نخستین دورۀ نشان ملّی دبیرسیاقی (بخش تصحیح متون فارسی) – ۱۳۹۹
  4. نامزد جایزۀ سیزدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال آل احمد (بخش نقد ادبی) – ۱۳۹۹