با حکم دکتر علی خیرالدین مشاور وزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری خانم دکتر ریحانه صباغ زاده عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به سمت عضو اتاق فکر سیاستگذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری منصوب شد.

 در متن این حکم آمده است:

 سرکار خانم دکتر ریحانه صباغ زاده

نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی در حوزه آموزش عالی به موجب این حکم به سمت “عضو اتاق فکر سیاست‌گذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری” منصوب می شوید. امید است با همکاری و همفکری صاحب نظران این حوزه و با ارائه راهکارها و راهبردهای عملیاتی حاصل از اتاق فکر مذکور اهداف و سیاست‌های این وزارت در زمینه سیاستگذاری فناوری تحقق یابد. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

علی خیرالدین

مشاور وزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری