طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو “شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان” منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است:
 
جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم
عضو محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 
بنا به پیشنهاد شماره  نامه:۱۰۴/۱ مورخه ۱۷/۸/۱۳۹۶مدیر محترم انجمن ترویج زبان و ادب فارسی “شعبه خراسان” و نظر به تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان عضو محترم شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان به مدت دوسال منصوب می شوید.
امید است با اتکال به عنایت خداوند بزرگ و بهره گیری از دیدگاه های اعضای آن شعبه و همچنین اعضاء هیات علمی و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در آن دیار ادب پرور در استفاده از ظرفیت های بزرگ زبان و ادب فارسی و انجام وظایف خود موفق باشید

سید علی اصغر میرباقری فرد

رئیس هیات مدیره ترویج زبان و ادب فارسی ایران