عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو کارگروه بازبینی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی ملکولی انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر منصور افشار محمدیان، مدیرکارگروه علوم زیستی کشور، دکتر مجید مومنی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان به عنوان “عضو کارگروه بازبینی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی ملکولی” انتخاب شد.