دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی و هنر قرار گرفت.

بر اساس گزارشی که اخیرا موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC منتشر کرده‌، (فایل پیوست)، ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد در ۱۶حوزه موضوعی علوم انسانی،اجتماعی وهنر در یک بازه زمانی ده ساله ۱۴۰۰_۱۳۹۹، معرفی شده‌اند که دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری در لیست پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی و هنر قرار گرفته است. گفتنی است معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها است. نام نوزده پژوهشگر برتردر حوزه موضوعی زبان و ادبیات فارسی کشور در ده سال اخیر در این فهرست ذکر شده است.

گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری