رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: کتاب مجموعه مقالات آل بویه (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) توسط دکتر علی یحیایی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمدرضا مصباحی ترجمه  و توسط انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر شد.

دکتر حسن صیانتی در گفتگو با  روابط عمومی دانشگاه  با اشاره به اینکه این کتاب برگردان دوازده مقالۀ نسبتاً مفصل از کتاب‌ها و مجلات گوناگون دربارۀ حکومت های ایرانی و محلی کمتر شناخته‌شدۀ آل بویه و آل‌کاکویه است، افزود: این حکومت های محلی در سده‌های چهارم، پنجم و ششم هجری قمری بر سرزمین های گسترده ای از ایران، عراق، بین النهرین شمالی و عمان فرمانروایی داشتند.

وی افزود: مترجمان  در این کتاب کوشیده اند با رعایت امانتداری تجربیات و یافته های نویسندگان بسیار برجسته و ایران شناس این مجموعه مانند ناگل، باسورث، متحده، ژیوا، خان، بیوار، اَبوت و باون را در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعم از رویدادها و سازمان های نظامی، اقتصادی و اداری، هنر و سکه‌شناسی، تاریخ‌نویسی و تاریخ‌نگاری، ترسل و نامه نگاری (‌دیوان انشا) و روابط این دو حکومت با دیگر حکومت ها مانند سامانیان، فاطمیان، غزنویان و سلجوقیان را به خوانندگان فارسی‌زبان انتقال دهند.

دکتر صیانتی ادامه داد: مجموعۀ دوم این مقالات،  نیز به زودی با پشتیبانی همین ناشر چاپ می شود، دربارۀ شخصیت ها، تحولات فکری، هنر و تجارت دریایی این سده ها خواهد بود.