دکتر بهرزو ملکی عضو هیات علمی  گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پژوهشگر برگزیده استان خراسان رضوی انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛‌ بر اساس اعلام کمیته انتخاب پژوهشگران برگزیده استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹، دکتر بهروز ملکی دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پژوهشگر برگزیده استان در هفته پژوهش در شاخه علوم پایه معرفی شد.

گفتنی است در آذرماه امسال نیز نام دکتر بهروز ملکی  دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا بر اساس آخرین نتایج اعلام شده توسط پایگاه شاخص‌های اساسی علم قرار گرفته بود.