دکتر جعفر محمودی عضو هیات علمی دانشگاه KTH سوئد و مدیر دپارتمان انرژی موسسه آموزش عالی انرژی استکهلم به عنوان هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

در نشستی با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه و دکتر سهیلی رئیس دانشکده فنی و مهندسی قرارداد همکاری دکتر جعفر محمودی نخبه ایرانی، عضو هیات علمی دانشگاه KTH سوئد و مدیر دپارتمان انرژی موسسه آموزش عالی انرژی استکهلم  به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

بر اساس اعلام مدیریت همکاری های بین الملل دانشگاه جذب استادان وابسته در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر “فرایند جذب نخبگان غیر مقیم” صورت می گیرد.