عملیات اجرایی احداث ۱۵ واحد خوابگاه متاهلی به مساحت هر واحد ۶۰ متر مربع ظهر امروز با حضور رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.