معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به برگزاری دو مناقصه برای طرح های عمرانی این دانشگاه گفت: با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی دو پروژه نیمه تمام دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.

دکتر بهرام سیاوش پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه این دو پروژه عمرانی شامل طرح توسعه دانشکده علوم پایه و پروژه ساخت خوابگاه دانشجویی است، افزود: با برآوردهای صورت گرفته تکمیل و بهره برداری پروژه خوابگاه و بخش جنوبی پروژه توسعه دانشکده علوم پایه به بودجه ای بالغ بر ۱۴ میلیار تومان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه این پروژه ها از محل طرح های عمرانی و تملک دارایی های دانشگاه تامین خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر تقریبا ۵۰ درصد اعتبار دو پروژه که شامل تخصیص اعتبار به این دو پروژه به مبالغ ۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان در سال ۹۶و ۲ میلیاردو هشتصد میلیون تومان در سال ۹۷  است، تامین شده است که البته این اعتبارات به صورت اسناد خزانه می باشد و وجه نقد نیست.

دکتر سیاوش پور با اشاره به برگزاری دو دوره مناقصه برای پروژه علوم پایه عنوان کرد: در مرحله نخست مناقصه برنده ای نداشت و در مرحله دوم برنده هر دو مناقصه شرکت “خاک ریسه” بود که توانست با مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان برای طرح عمرانی خوابگاه و مبلغ ۷ میلیارد و هفتصدمیلیون تومان برنده طرح عمرانی دانشکده علوم پایه شد.

طرح توسعه دانشکده علوم پایه

وی با اشاره به اینکه دانشگاه در سال جاری شدیدا به بحران نقدینگی برخورد کرده است، افزود: امیدواریم در سال آینده تامین اعتبار قوی تر باشد و بتوانیم کار را با قدرت بهتری کار را پیش ببریم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دانشگاه حکیم سبزواری اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام است، ادامه داد: بخش زیادی از سرمایه ها و منابع ما درگیر پروژه های نیمه تمام است و منطق حکم می کند به سمتی پیش برویم که بتوانیم پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم.

معاون اداری و مالی اظهار داشت: این دو پروژه نیز جزء طرح های عمرانی نیمه تمام دانشگاه هستند و هر دو دارای ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی و در مرحله اسکلت می باشند.

دکتر سیاوش پور اظهار داشت: طرح توسعه دانشکده علوم پایه  با زیربنای ۱۰ هزار ۱۷۰ مترمربع  توسط گروه مهندسین هشتاک طراحی شده است که در مرحله اسکلت بتونی و در ضلع شمال شرقی ساختمان مرکزی و غرب ساختمان علوم پایه قرار دارد.

وی گفت: البته در مرحله نخست و با توجه به محدودیت های موجود در منابع مالی و اعتبارات دانشگاه ضلع جنوبی این پروژه با زیربنای ۴۲۸۰ متر تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

پروزه احداث خوابگاه

وی ادامه داد: در همین راستا از گروه مهندسین مشاوره هشتاک درخواست شده است این بخش  از ساختمان را دوباره باز طراحی کند.

دکتر سیاوش پور افزود:  طبقه همکف این ساختمان سایت آزمایشگاهی و طبقه اول آن محل استقرار کلاس های آموزشی  و اتاق اساتید خواهد شد، که هر دو طبقه می تواند مورد استفاده دانشکده های دیگر نیز قرار بگیرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه ادامه داد: همچنین پروژه خوابگاه دانشجویی با زیربنای ۳۳۷۴ متر در ضلع شرقی خوابگاه گلستان قرار دارد که هم اکنون در مرحله اسکلت فلزی است.

وی ادامه داد: پس از این تکمیل این دو پروژه، تکمیل و بهره برداری از بخش شمالی طرح توسعه دانشکده علوم پایه و همچنین ساختمان آزمایشگاه مرکزی در ضلع شمال کتابخانه نیز در دستور کار معاونت اداری و مالی و مدیریت عمرانی قرار دارد.