معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری  گفت: آزمون سراسری گروه آموزشی علوم تجربی سال ۹۶  از لحاظ تعداد داوطلبان یکی از بزرگترین آزمون های سراسری برگزار شده در ۱۶ سال اخیر در دانشگاه حکیم سبزواری و بزرگترین آزمون برگزار شده در این گروه آموزشی در این دانشگاه است.

دکتر بهمن کروجی با اشار به رقابت پنج هزار و دوازده داوطلب سبزواری در آزمون ۹۶، عنوان کرد: از این میان بیشترین دواطلبان آزمون امسال در شهرستان سبزوار  را داوطلبان گروه تجربی با ۲۸۵۴  نفر، یعنی حدود۵۷ درصد از کل شرکت کنندگان این دوره از آزمون سراسری در شهرستان را تشکیل داده اند.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی با عنوان اینکه ازاین تعداد شرکت کننده در رشته تجربی، ۱۶۹۳ داوطلب زن و ۱۱۶۴ داوطلب مرد هستند، ادامه داد:امسال نیز مانند چند سال گذشته  در شهرستان سبزوار با پیشتازی داوطلبین  رشته تجربی مواجه هستیم و رقابت جهت حضور داوطلبین این گروه آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بسیار فشرده است.