آیین غبار روبی امام زاده شعیب و دعای توسل یادبود پروفسور فقید دکتر حامدی نیا به همت دانشکده تربیت بدنی با همکاری مدیریت تربیت بدنی و مدیریت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.