اطلاعیه

دانشجویان محترمی که وسایل شخصی آنها همچنان ازسال ۱۳۹۸ درخوابگا ه های دانشجویی دانشگاه  باقی مانده،

تا تاریخ ۲۲/۸/۱۴۰۱ مهلت دارند جهت دریافت وسایل خود به سرپرستی خوابگاه های مربوط مراجعه نمایند .

 بدیهی است پس از تاریخ مزبور معاونت دانشجویی هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایلموردنظر ندارد .

لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۹ تا کنون چند نوبت جهت تحویل وسایل اطلاع رسانی شده است.