دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشورِ غیرِشاغل در رشته های مشخص شده در پیوست، برای نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پژوهشگر پسادکتری می پذیرد. 

جهت مشاهده فراخوان بر روی اینجا کلیک کنید.