فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه ۱۴۰۰ دانشجویان ممتاز فرهیخته علمی وفرهنگی بایستی در سامانه portal.saorg.ir ثبت نام نمایند.

فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه(کلیک کنید)