جهت مشاهده فراخوان عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص پذیرش دانشجویان برتر و مستعد آموزشی – پژوهشی در مقطع دکتری (بدون آزمون)  سال تحصیلی۱۴۰۱ کلیک کنید

 

سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری