اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ثبت نام در سایت زیر قابل مشاهده می باشد:

Ahmadiroshan.bmn.ir