قابل توجه دانشجویان گرامی:
فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱  فعال می گردد، دانشجویان در صورت عدم تکمیل در مهلت مقررمجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشند. آخرین مهلت ۹۶/۱۰/۲۰ ؛ شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت، نظر دانشجوی خاص نمی باشد.
                                                                       

مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت