قابلیت تغییر رشته

در صورتی که رشته مورد نظر و هم نام در دانشگاه موجود نباشد، دانشجویان می توانند در خواست خود را همراه با تغییر رشته در زیر گروه آموزشی مربوط، از طریق تطبیق واحدهای گذرانده به دانشگاه ارائه و ادامه تحصیل دهند.

( تطبیق واحدهای درسی بعهده گروه آموزشی دانشگاه است)