قابل توجه دانشجویان دوره نوبت دوم(شبانه-غیر شاغل)متقاضی وام شهریه

دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترا مهر ۹۰ و مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و  کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۲ به بعد که در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ متقاضی وام شهریه می باشند جهت دریافت و تکمیل فرم درخواست وام از روز شنبه ۱۱/۱۱/۹۳ به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه :

۱- مشخصات تحصیلی مندرج در فرم  درخواست بایستی توسط امور آموزشی دانشکده مربوط تأئید و ممهور گردد .

۲- سپردن تعهد نامه محضری نزد یکی از دفترخانه های رسمی ثبت اسناد ، برای بهره مندی از تسهیلات مزبور الزامی است .

۲ – دانشجویانی که تاکنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضری اقدام ننموده و متقاضی وام می باشند حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۲۵/۱۱/۹۳ تعهد نامه مورد نظر را به امور بایگانی اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند .

۴-  به درخواست های فاقد تعهدنامه محضری ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-دانشجویانی که قبلاً اقدام به سپردن تعهد نموده و تعهد نامه خود را به اداره رفاه دانشجویان ارائه نموده اند نیازی به سپردن تعهدنامه جدید ندارد .

۶-  مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد .

۷– بخش مربوط به شماره حساب توسط امور دانشجویی تکمیل می شود .

۸ – فرم هایی که اطلاعات مندرج در آن ناقص یا نا خوانا باشد بررسی نخواهد شد .( وام تعلق نمی گیرد)

نکات مهم :

/ قبول درخواست وام دلیل استحقاق قطعی دانشجویان برای دریافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرایط لازم و  تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی مراجع ذیربط می باشد .

/ هرگونه تغییر در نحوه تخصیص یا شیوه توزیع وام بر اساس سیاست های جدید و اعلام نشده صندوق رفاه دانشجویان محتمل می باشد. در این صورت مراتب اطلاع رسانی خواهد شد .

/ دانشجویان ترم آخر جهت برآورد دقیق وام مورد نیاز- قبل از تنظیم درخواست – ضمن مراجعه به کارنامه مالی خود در تارنما ( سایت ) از میزان بدهی خود اطلاع حاصل نمایند .

اداره رفاه دانشجویان