قابل توجه دانشجویان روزانه(غیر شاغل)متقاضی وام تحصیلی و مسکن

دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری ورودی مهر ۹۰ و مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۲ به بعد که در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ متقاضی وام تحصیلی و مسکن می باشند جهت دریافت و تکمیل در خواست وام از روز شنبه ۱۱/۱۱/۹۳ به ادارات خدمات دانشجویی و آموزشی دانشکده های مربوط مراجعه نمایند.

آخرین مهلت مراجعه ( دریافت و تکمیل و ارائه فرم درخواست ) ۲۵/۱۱/۹۳

نکات مهم :

۱ – به دانشجویان فاقد تعهد نامه محضری هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد .

تبصره ) دانشجویان ورودی بهمن ۹۳ تا مهر ۹۴ مهلت دارند تعهد نامه مزبور را به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند .

۲ – دانشجویانی که تاکنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضری اقدام ننموده و متقاضی وام می باشند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۲۵/۱۱/۹۳ تعهد نامه مورد نظر را به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند .

۳ – متقاضیان وام مسکن ملزم به ارائه اجاره نامه رسمی و معتبر می باشند .

۴ – درج حساب بانکی متقاضیان ( تجارت کارت ) در فرم درخواست و در محل مورد نظر الزامی است .

۵ – اداره رفاه دانشجویان از پذیرش درخواست هایی که بعد از تاریخ تعیین شده ارائه گردد معذور است .

۶ – فرم هایی که اطلاعات مندرج در آن ناقص و یا ناخوانا باشد بررسی نخواهد شد(وام تعلق نمی گیرد)

نکات مهم:

  • قبول درخواست وام، دلیل استحقاق قطعی متقاضیان برای دریافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرایط لازم و تامین اعتبار مورد نیاز از سوی صندوق رفاه دانشجویان می باشد .
  • درصورتی که اعتبار تخصیصی کمتر از اعتبار مورد نیاز برای کل متقاضیان باشد ، پرداخت وام کمتر از مبلغ مصوب محتمل می باشد .                                                                                                       اداره  رفاه دانشجویان