قابل توجه دانشجویان محترم(تکمیل فرم ارزیابی)

از آنجا که طرح ارزیابی درونی در اا  گروه آموزشی ذیل درحال انجام است و کسب دیدگاه های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی گروه، ضروری است. لذا فرمی در پرتال دانشجویان گروه های آموزشی مذکور قرارداده شده که لازم است توسط دانشجویان قبل از انتخاب واحد ترم آینده تکمیل گردد.

۱- جغرافیا ( آب و هوا شناسی و ژئومورفولوژی)
۲- زبان و ادبیات فارسی
۳- زبان و ادبیات عرب
۴- زبان و ادبیات انگلیسی
۵- زیست شناسی
۶- فیزیک
۷- علوم تربیتی
۸- عمران
۹- مکانیک
۱۰- مواد
۱۱-معماری

                                                  دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه