قابل توجه دانشجویان دوره روزانه (دختر و پسر) متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دوره روزانه که برای نیم سال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی می باشند، از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ لغایت۹۹/۰۴/۲۰ به پرتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به ثبت درخواست سکونت اقدام نمایند. به درخواست های پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود.

نکات مهم:

  ۱- اسامی واجدین شرایط سکونت در سراهای دانشجویی پس از بررسی های لازم متعاقبا اعلام خواهد شد.

   ۲ – دانشجویانی که در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ساکن سراهای دانشجویی بوده اند و برای نیم سال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ متقاضی سکونت می باشند، نیز بایستی نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.   

 

امور سراهای دانشجویی