قابل توجه دانشجویان دوره روزانه متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰(کلیک کنید)