قابل توجه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰(کلیک کنید)