قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاعیه های مهم آزمایشگاه مرکزی در خصوص برگزاری کارگاه های ایمنی

۱کارگاه آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی ( توجه: گذراندن این کارگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی  گروه های آموزشی زیست شناسی، شیمی و محیط زیست و مهندسی مواد الزامی است.)

۲– کارگاه ایمنی برق ( توجه: گذراندن این کارگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و منهدسی و برق الزامی است)

۳- کارگاه آموزشی اطفاء حریق و کمک های اولیه “تئوری و عملی” ( توجه: گذراندن این کارگا ه برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های فنی و مهندسی،برق، علوم پایه و گروه آموزشی محیط زیست الزامی است)