قابل توجه دانش آموختگان قبل از سال ۱۳۷۹

دانش آموختگان قبل از سال ۱۳۷۹، موظف به پرداخت بدهی و جریمه سالانه به میزان ۱۲ درصد در هر سال می باشند.
با توجه به مصوبه اخیر هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلاتی برای دانش آموختگان فوق الذکر در نظر گرفته شده، تا در صورتی که این دسته از بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ نسبت به پرداخت اصل بدهی خود اقدام نمایند، از ۱۲ درصد جریمه دیرکرد معاف شوند.