مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم با ارسال نامه ای  از  دانشگاه حکیم سبزواری  به جهت مدیریت شایسته در راستای ارتقای شاخص های توسعه یافتگی علمی و پژوهشی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر جلال بختیاری مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم در این نامه دانشگاه حکیم سبزورای را یکی از دانشگاه های با قدمت و نوسعه یافته در ابعاد کمی و کیفی در شمال شرق برشمرده است که برخوردار از سرمایه های مادی و معنوی و با مدیریت شایسته در راستای ارتقای شاخص های توسعه یافتگی همسو با سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

وی که اسفندماه سال گذشته در بازدیدی که  از دانشگاه حکیم داشت با ظرفیت های علمی و پژهشی و نیروی انسانی دانشگاه  از نزدیک آشنا شد و در همایش تجلیل از پزوهشگران برتر دانشگاه شرکت و به سخنرانی پرداخت در این نامه با اشاره به  تلاش بی وقفه خانواده دانشگاه حکیم سبزواری  اظهار امیدواری کرده است موقعیت علم و دانش در این دانشگاه روز به روز ارتقا یابد و دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دانشگاه های برجسته در پرورش جوانان برومند کشور به جایگاه ملی و جهانی دست یابد.

متن این نامه قدردانی به شرح ذیل است:

 
 دکتر حدادنیا aaaaa