در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی و دانشگاه حکیم سبزواری ” تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد ۲۵ روستای دهستان های زرق آباد و دامن کوه شهرستان اسفراین” به آقای دکتر حسین قدرتی و خانم دکتر شفیعه قدرتی اعضای هیات علمی  مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: در سال گذشته نیز قرارداد دهستان آذری شهرستان اسفراین از استان خراسان شمالی توسط مرکز پژوهشی انجام گرفت. این طرح ها مستلزم حضور اعضای تیم پژوهشی طرح در روستاهای هدف و مصاحبه های میدانی با مردم و مسوولین و مشاهده و برداشت های میدانی است. کیفیت تخصصی و تعهد تیم تحقیقاتی در سال قبل، مطلوب بود به طوری که بیش از نود درصد کار در تمام مراحل طرح را  اعضای هیأت علمی انجام دادند. خوشبختانه امسال نیز قرارداد جدیدی به این تیم تعلق گرفت عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود:این طرح ها در جهت تأثیر گذاری دانش تخصصی در وجوه عملی زندگی مردم صورت می گیرد و تجلی رسالت دانشگاه در امر توسعه و پیشرفت عملی زندگی مردم در جامعه است.

دکتر قدرتی  هدف از اجرای این طرح را شناسایی توانمندی ها و خلا های روستاهای دهستان هدف در حوزه اشتغال روستایی عنوان کرد. بدین معنی که با نگاه مشارکت جویانه با استفاده از نظرات مردم محلی، مدیران روستایی و مسوولین شهرستان، پروژه های اشتغال زایی واقع بینانه و مبتنی بر شرایط و توانمندی های طبیعی، زیرساختی، انسانی و اجتماعی جهت اجرا در برنامه های آتی پیشنهاد و ارائه می گردد.