در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری “طراحی، ساخت و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های روانی بازیکنان هندبال: از دیدگاه مربیان“به  دکتر محمدرضا شهابی کاسب و دکتر رسول زید آبادی اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر شهابی کاسب  در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: .با توجه به اهداف دانشگاه های نسل سوم و چهارم مبنی بر  حضور فعال و موثر دانشگاه ها در حل مسائل و مشکلات جامعه و شناسایی  و رفع نیازهای سازمان ها و نهاد ها؛ مجریان طرح در چندین جلسه حضوری و غیرحضوری با مدیران ارشد و کمیته استعدادیابی فدراسیون هندبال ضمن بررسی نیازها و مطالبات پژوهشی  فدراسیون آمادگی خود را برای اجرای پروژه های تحقیقاتی اعلام کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: تعامل هرچه بیشتر دانشگاه ها با جامعه می تواند بسیاری از گره های کور که مانع پیشرفت و ارتقای کشور عزیزمان ایران می شود را باز نماید.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری هدف از اجرای این طرح  ملی را  غربالگری واستعدادیابی روانی بازیکنان هندبال  عنوان نمود. ایشان در ادامه اظهار داشتند که شناسایی عینی ویژگی های روانشناختی مرتبط با یک رشته ورزشی خاص در سطوح مختلف رقابتی جزو موضوعات به روز در حیطه ورزش  به شمار می رود  که بیشتر کشورهای پیشرفته در حوزه ورزش از آن بهره می برند.