بر اساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، تعداد دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در تمامی حوزه های موضوعی ۸۵۵۷ مورد است که ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این فهرست مشاهده می‌شود که دانشگاه حکیم سبزواری در رده دانشگاه های جامع ایرانی در دو حوزه موضوعی مهندسی و شیمی در این فهرست قرار دارد

به گزارش روابط ‌عمومی  وزارت علوم به نقل از  مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بر اساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، تعداد دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی  پراستناد برتر دنیا در تمامی حوزه های موضوعی ۸۵۵۷  مورد است که ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این فهرست مشاهده می‌شود. تعداد دانشگاه­ ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر ایرانی در این پایگاه از ۱۱۲ مورد در سال گذشته به ۱۱۵ مورد در سال جاری رسیده است.  

لینک خبر بر روی سایت وزارت علوم